Obsah košíku

Nákupní řád

Vítejte v elektronickém obchodě společnosti PCS spol. s r.o.

Nákupní řád společnosti PCS spol. s r.o. Vám poskytne informace související s objednávkou v našem elektronickém obchodě. Pokud hledanou informaci nenajdete, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle +420 241 091 011 nebo na emailové adrese dataguard@pcs.cz.

Vyplněním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s nákupním řádem a reklamačními podmínkami. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká převzetím objednaného zboží kupujícím.

1. Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu je společnost PCS spol. s r.o. (dále jen prodávající) :
PCS spol. s r.o.
Na Dvorcích 18
140 00 Praha 4
IČ: 00571024
DIČ: CZ00571024
Tel: +420241091011
Fax: +420241091007
Email: dataguard@pcs.cz

Tento nákupní řád platí pro objednání zboží ze sortimentu internetového obchodu společnosti PCS spol. s r.o. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2. Uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů ve formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Prodávající potvrzuje uzavření kupní smlouvy formou elektronického potvrzení objednávky.

V případě, že se nejedná o dobírku nebo osobní odběr, dodá prodávající kupujícímu zboží na základě zaplacené zálohové faktury, která je zákazníkovi zaslána elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

3. Dodací podmínky

Místem plnění je sídlo nebo místo podnikání kupujícího, které kupující vyplnil ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující místo jiné.

Za dodání zboží se považuje předání k přepravě České poště, popř. odeslání zboží kupujícímu na emailovou adresu, kterou uvedl v objednávce (v případě elektronické distribuce).

Prodávající dodá zboží do 10 dnů od připsání ceny za zboží na účet prodávajícího. Pokud prodávající zjistí, že není schopen kupujícímu zboží ve stanovené lhůtě dodat, musí mu tuto skutečnost neprodleně oznámit a sdělit mu také dobu, o kterou se standardní doba prodlužuje. Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ani ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího vysvětlení odstoupit.

4. Platební podmínky

Kupní cena zboží je splatná na základě elektronické zálohové faktury (formát PDF), před dodáním zboží (nejedná-li se o platbu dobírkou nebo osobní odběr). Platnost ceny zboží je 30 dnů od data objednání zboží. Po uhrazení zálohové faktury obdržíte na Vaši e-mailovou adresu licenci společně s daňovým dokladem (formát PDF).

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Cenu s DPH vidí zákazník ještě před dokončením objednávky.

5. Ostoupení od smlouvy, záruční podmínky a odpovědnost za vady.

V souladu se zněním §53 Zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku v platném znění, lze kupní smlouvu uzavřít také prostředky komunikace na dálku.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy kromě případu nesplnění termínu dodání viz odstavec 3. také bez udání důvodu po dobu 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to pouze za podmínky, že nebyl porušen originální obal zboží (box verze produktů). Při uplatnění tohoto práva je dodavatel povinen vrátit kupujícímu zaplacenou částku do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy, sníženou o náklady prokazatelně vynaložené na vyřízení objednávky.

Na elektronické licence se právo odstoupení od smlouvy nevztahuje vzhledem k tomu, že již doručením elektronické licence je ve smyslu zákona porušen originální obal.

Prodávající zaručuje kupujícímu vlastnosti software ve stejném rozsahu, v jakém jsou zaručeny držitelem autorských práv. Záruka 12 / 24 měsíců (v závislosti na délce licence) se vztahuje na koncového uživatele softwarového produktu. Prodávající neodpovídá za vhodnost software pro konkrétní použití software kupujícím ani za případné škody způsobené provozem software.

Reklamace případné závady bude provedena kupujícím e-mailem na prodávajícího s technickým popisem závady. Prodávající se zavazuje posoudit závadu a v případě oprávněné reklamace se zavazuje k zahájení odstraňování závad neprodleně způsobem a v rozsahu dle závažnosti a charakteru dané závady. V případě nefunkčnosti software zajistí prodávající dodání software funkčního.

6. Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji ve společnosti PCS spol. s r.o. se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Společnost PCS spol. s r.o. prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům.

PCS spol. s r.o. neposkytuje osobní informace o svých zákaznících třetí osobě, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích. Současně prohlašuje, že informace bude využívat výlučně pro svoji potřebu za účelem poskytování služeb souvisejících s dodávanými produkty.

7. Použití informací

Kontaktní údaje jsou používány k obchodním účelům, výhradně pro potřeby komunikace v obchodním styku.

PCS spol. s r.o. používá elektronickou poštu jako standardní informační kanál v obchodním styku. Některé procesy systému využívají automaticky při komunikaci s uživatelem e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.